ОИЦ – Добрич представи възможностите за финансиране в селските райони

ОИЦ – Добрич представи възможностите за финансиране в селските райони
Експертите от Областен информационен център-Добрич проведоха информационни срещи в с. Кранево, община Балчик и с. Дъбовик, община Генерал Тошево, на които представиха актуалните и предстоящи възможности за финансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

По време срещите, състояли се на 24 и 28 юни 2022 г., екипът на центъра акцентира върху допустимите дейности и разходи, както и начина на кандидатстване чрез системата ИСУН 2020.


До 17 август 2022 г. земеделски стопани, признати групи или организации на производители, еднолични търговци и юридически лица могат да кандидатстват по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Безвъзмездното финансиране за един проект е от 29 337 лв. до 586 740 лв., а интензитета на помощта е от 40% до 50%. Средствата могат да бъдат вложени в изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга на селскостопански продукти; закупуване на нови машини, съоръжения, оборудване, земя, специализирани транспортни средства; изграждане/модернизиране на лаборатории, собственост на кандидата; закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност и др.


През септември т.г. е планиран прием по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ за развитие на конкурентоспособността на селските райони и създаване на заетост. Допустими кандидати ще са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Финансовата подкрепа ще е от 10 000 до 200 000 евро за производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз, развитие на услуги във всички сектори, производство на възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаяти и други неземеделски дейности.


За създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани ще бъде осигурена финансова подкрепа от 25 000 евро по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери", планирана да стартира през октомври 2022 г. 


В кратко резюме, експертите представиха и последния вариант на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., който ще подкрепи устойчивото развитие на земеделието, ще допринесе за подобряването на селскостопанските доходи, ще подпомогне подобряването на конкурентоспособността и устойчивостта на климата и пазарните рискове на фермите, както и ефективността на управлението. Съгласно последния проект на Стратегическия план, бюджетът за периода 2023-2027 г. ще възлиза на над 8 млрд. евро, като над 5,6 млрд. евро ще са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за гарантиране на земеделието. Разписани са общо 99 интервенции по директни плащания, секторни интервенции и за развитие на селските райони. 


В т.нар. „Втори стълб“ на Общата селскостопанска политика са планирани 43 инвестиционни мерки за над 3,5 млрд. евро. Над 35% от средствата ще са насочени към опазване на околната среда - агроекология и климат; биологично земеделие; хуманно отношение към животните; залесяване и възстановяване; Натура 2000; горски интервенции; инвестиции в земеделските стопанства и преработка на продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда и др. Заложени са средства и за инвестиции в земеделските стопанства, в преработка на селскостопански продукти, в неселскостопански дейности, подпомагане на много малки земеделски стопанства, установяване на млади земеделски стопани, подкрепа на схеми за качество, инфраструктура за напояване, възстановяване на земеделския потенциал вследствие катастрофични събития, първична преработка на дървесина и др. За общините попадащи в селските райони са планирани над 587 млн. евро за инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура, както и в запазването на духовния и културния живот на населението в селските райони. 


На присъстващите бяха предоставени информационни и рекламни материали, осигурени от центъра.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+