Държавата си иска още един имот по Дамбата в Балчик

Държавата си иска още един имот по Дамбата в Балчик
Окръжен съд – Добрич, даде ход и назначи съдебно-техническа експертиза по гражданското дело, образувано по искове на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството и пълномощника му - областен управител на Добрич, против „ЗАРИ СС” ООД - Балчик. Държавата си иска обратно недвижим имот - земя с площ от 4 813 кв. м. на „Дамбата” в Балчик. Според ищецът, имотът е придобит от дружеството в резултат на нищожен договор и не е негова собственост. Цената на всеки от предявените три иска е 113 707,12 лв.


Те са отпреди 2 години, но на 19-ти ноември 2010 г. съдът спря делото, защото прецени, че от значение за решаването му е административно производство, свързано с установяване на действителността или нищожността на Заповед на Областния управител на Добрич от 2-ти май 2009 г., с която ответното дружество е определено за купувач на недвижимия имот.

Процесът бе възобновен въз основа на решение на Върховния административен съд от 8-ми ноември 2011 г., с което оставя в сила решение на Добричкия административен съд от юли същата година. С него първоинстанционният съд обявява по протест на Окръжна прокуратура – Добрич, нищожността на заповедта, с която тогавашният областен управител определя „ЗАРИ СС” за купувач на имота.

Той е актуван като частна държавна собственост. Така на ответното дружество е прехвърлено право на собственост върху имот със статут на изключителна държавна собственост. Претендира се, че са нарушени Конституцията на Република България, Законът за държавната собственост и Правилникът за приложението му.

Не е допустима продажбата на имот от този вид, тъй като е част от хидротехническо, брегоукрепващо съоръжение – „Дамба” в Балчик, изградено в акваторията на Черно море. Строителството му е извършено с европейски средства и е финансиран чрез държавен заем от Европейската инвестиционна банка.

Ищецът смята, че е нарушен и Законът за устройство на Черноморското крайбрежие, който регламентира, че не може да бъдат обявени за частна държавна собственост и да бъдат предмет на разпоредителни сделки брегоукрепителните и брегозащитните системи. По тази причина юрисконсултите на държавата твърдят, че договорът за продажба на имота има невъзможен предмет по Закона за задълженията и договорите, а след като е нищожен контрактът не може да породи вещно прехвърлително действие по Закона за собствеността.

Ответникът „ЗАРИ СС” ООД оспорва основателността на предявените искове и иска да задържи имота докато му се върнат парите.

За изясняване на делото, Окръжен съд – Добрич назначи съдебно-техническа експертиза, която трябва да идентифицира имота и отговори какъв е бил статутът му преди актуването му като частна държавна собственост, идентичен ли е имотът в акта за частна държавна собственост с този, обект на продажба с договора от 9-ти юли 2009 г., да се идентифицира брегоукрепителното съоръжение и дали то се ползва по предназначение, какъв е бил имотът преди актуването му като частна държавна собственост и други.

Съдът прие по молба от ответника за отмяна на решението на Върховния административен съд от ноември м. г. и отложи делото за 3-ти февруари.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+