Решават седмо дело за собствеността на имот на Дамбата

Решават седмо дело за собствеността на имот на Дамбата
Окръжен съд – Добрич обяви за решаване гражданското дело, образувано по иск на държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез пълномощника си Областния управител на област Добрич срещу „ЗАРИ СС” ООД – гр. Балчик.

Държавата претендира да бъде прогласен като нищожен договор от 09.07.2009 г., сключен от бившия Областен управител Ердинч Хаджиев като продавач и дружеството като купувач на недвижим имот с площ от 4 813 кв. м., актуван като частна държавна собственост, на ответника е продаден имот със статут на изключителна държавна собственост в нарушение на Конституцията на Република България и на Закона за държавната собственост. Иска се да бъде признато за установено, че имотът е собственост на държавата, дружеството да бъде осъдено да предаде владението му на ищеца. Претенцията на държавата е оценена на 113 707,12 лв.

В исковата молба на МРРБ се твърди, че имотът е изключителна държавна собственост и неправилно е бил актуван като частна държавна собственост. Имоти от неговия вид не може да бъдат продавани, тъй като са част от хидротехническо, брегоукрепващо съоръжение - Дамба в гр. Балчик, изградено в акваторията на Черно море. Строителството му е осъществено по проект с европейски средства в рамките на Проект „България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси” и е финансиран чрез държавен заем от ЕИБ. Нарушени са разпоредбите на Закона за управление на Черноморското крайбрежие, в който е предвидено, че не могат да бъдат обявени за частна държавна собственост и да бъдат предмет на разпоредителни сделки брегоукрепителните и брегозащитните системи. Предвид това договорът за продажба на имота е с невъзможен предмет.

Ответникът по делото оспорва основателността на предявените искове. Той претендира, че Законът за задълженията и договорите му дава основание за задържи имота, докато получи платената за него цена на ищеца.

Съдът прие по делото съдебно-техническа експертиза, чието заключение показва, че имотът е бил записан в кадастралната карта с начин на трайно ползване – морски плажове, трайно предназначение – водни площи, собственост на държавата и като публична държавна собственост.

Решението на Окръжен съд – Добрич ще бъде произнесено в 1-месечния законов срок.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+