Съветниците на община Добричка заседават днес

Съветниците на община Добричка заседават днес
Очаква се да бъде приета общинската програма за закрила на детето за 2012 г. , както и промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация.

Съветниците трябва да одобрят програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Добричка 2007- 2013 г., за 2012г. На съгласуване е подложен Стратегическия план за периода 2012-2014 г. и Годишен план за 2012 г. за дейността на Звено „Вътрешен одит” в Община Добричка, гр. Добрич.
Поредна точка в дневния ред е осигуряването на средства за дейността на сформираните младежки противопожарни отряди в училищата от община Добричка.


На сесията ще бъде прочетено обръщение от футболните клубове,  осъществяващи дейност на територията на община Добричка :ФК с. Стефан Караджа, ФК с. Победа, ФК с. Овчарово, ФК с. Дончево, ФК с. Стожер, ФК с. Бенковски. Очаква се да се гласуват на средства на футболните клубове през 2012г. в селата Победа, Овчарово, Ст. Караджа, Дончево, Стожер и Бенковски.


Ще се гласува откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имоти публична общинска собственост: язовир „Смолница 2”- с. Смолница, язовир „Смолница 1” - с. Смолница, язовир „Плачи дол 2” - с. Плачи дол, язовир „Плачи дол 1” - с. Плачи дол , язовир „ Полк. Минково” - с. Полковник Минково , язовир с. Карапелит , язовир с. Полк. Иваново , язовир „Бенковски” - с. Бенковски , язовир „Алцек”- с. Алцек.


Местната администрация очаква одобрение на годишен доклад за изпълнение на Общинския план за развитие на община Добричка за периода 2007-2013, за 2011 г.


Ще бъде направен и отчет за работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2011 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+