Окръжен съд признава Русалка за държавна собственост

Окръжен съд признава Русалка за държавна собственост
Окръжен съд – Добрич призна за установено по отношение на „Русалка тур” ООД - Созопол, и на „Паррус” ЕООД - София, правото на собственост на държавата, представлявана от министъра на Земеделието и храните, върху поземлен имот в землището на село Св. Никола, община Каварна с площ от 182 570 кв. м. и предназначение - горска територия. Съдът осъди „Паррус” ООД да предаде на държавата владението върху посочения имот.

Окръжен съд – Добрич отмени нотариален акт от 16-ти юни 2009 г. само в частта на констатираното право на собственост на „Русалка тур” ООД върху същия поземлен имот.


Делото в Окръжен съд – Добрич, е образувано по иск на министъра на Земеделието и храните, като представляващ държавата.


В хода на делото, съдът установи, че въпросният имот е част от 300 дка „залесена горска площ” от Държавния горски фонд, предоставена за строителството на Ваканционно селище „Русалка”. Държавната фирма „ВС-Русалка” не е имала право на стопанисване и управление върху земята. Затова Окръжен съд – Добрич, приема, че щом спорният имот не е предоставен на Държана фирма „ВС-Русалка” за стопанисване и липсва като актив /за разлика от сградите/ по счетоводния й баланс към датата на преобразуването й в Еднолично търговско дружество с държавно имущество, той не е станал част от имуществото на Еднолично търговско дружество „Ваканционно селище – Русалка” ЕАД.

 

Правото на собственост не е преминало от държавата към това дружество по Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /отменен/. Записването на земята като актив в счетоводния баланс на ответника „Русалка тур” ООД не е годно основание за придобиването й. Това записване е послужило за издаването на нотариален акт за право на собственост върху осем имота, един от които е спорният. Окръжен съд – Добрич, посочва, че нотариалният акт съставлява невярно удостоверяване на правото на собственост. При това положение договорът, с който „Русалка тур” ООД продава имота на 1-ви юли 2009 г. не е прехвърлил правото на собственост в полза на купувача – ответника „Паррус” ЕООД.


Въз основа на събраните свидетелски показания, съдът приема, че „Русалка тур” ООД е установила през 2003 г. недобросъвестно владение върху имота, което е продължило около 5 години. На 13-ти октомври 2010 г., обаче е въведена забрана за придобиване по давност на гори от горския фонд – държавна и общинска собственост. Това изключва придобиването по давност на вещното право от купувача „Паррус” ЕООД само въз основа на владение на предходен владелец и собственик на земята е останала държавата.


Окръжен съд – Добрич, прие, че „Паррус” ЕООД е получило владението въз основа на нотариален договор за продажба, сключен с „Русалка тур” ООД на 1-ви юли 2009  г. и със заявление до Службата по геодезия, картография и кадастър в Добрич от 14-ти юли 2011 г. в качеството на собственик, е поискало обединяване на спорния имот с други и извършване на промяна в кадастралната карта и регистър. Затова Окръжен съд – Добрич, прецени, че „Паррус” ЕООД дължи предаване на владението на имота на държавата.


Решението на Окръжен съд – Добрич, подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+