Тази обява е изтекла!

Обява за инвестиционно намерение

„БЕЛСУИН” ЕООД
СЕДАЛИЩЕ: област Варна, община Варна, гр.Варна, ул. „27 Юли” № 36

ОБЯВЯВА
На засегнатите лица и общественост, че предвижда да извърши ремонт на съществуващите сгради в с.Септемврийци, общ. Каварна, обл. Добрич в поземлен имот с идентификатор 66281.100.131 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-21/27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК с цел подобряване на тяхната ефективност.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна, ул. “Ян Палах” 4,
e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, тел: 052/63-45-89
и/или Община гр. Каварна 9650, ул. “Добротица” № 26, e-mail: obshtina@kavarna.bg, тел: +359 (570) 8 18 18
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Белсуин ЕООД

Имейл
belsuin@gmail.com

Телефон
0878314868