Годишно счетоводно приключване -практически курс

Бизнес Консулт 2009 ООД организира практическо обучение за приключване на финансовата година и изготвяне на годишни финансови отчети. Обучението е подходящо за оперативни счетоводители, които желаят да надградят знанията си и да придобият умения за обобщаване на счетоводната информация. По време на обучението въз основа на оборотна ведомост, главна книга и други счетоводни справки на практика се изготвят годишни финансови отчети и се попълва годишна данъчна декларация. Учебна програма: 1.Годишно приключване на счетоводни сметки, начисляване на корпоративен данък- практическа задача: на базата на оборотна ведомост се приключват счетоводни сметки и се определя финансов резултат; 2.Съставни части на годишния финансов отчет – практически задачи:  Съставяне на ОПР;  Съставяне на баланс;  Съставяне на отчет за паричните потоци;  Съставяне на отчет за собствения капитал; 3.Ред, начин и срокове за подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) в НСИ- практически задачи: попълване на справка за вземания и задължения по институционални сектори, справка за таксите и комисионните и други статистически справки; 4.Съставяне на годишна данъчна декларация. Преобразуване на счетоводния финансов резултат съгласно ЗКПО; 5.Авансови вноски за корпоративен данък; 6.Изготвяне на справка за изплатените през годината доходи по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ- практически пример; 7.Изготвяне на справка по чл.73,ал.6 от ЗДДФЛ за изплатените доходи по трудови правоотношения. За повече информация и записване можете да се свържете с нас на посочения телефон.
180.00 лв.
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Бизнес Консулт 2009 ООД

Имейл
bconsult2009@gmail.com

Телефон
0898785532