Съветниците на Община Добричка ще заседават в последния ден от месеца

Редовно заседание на Добрички общински съвет ще се проведе на 28 февруари, от 13:30 часа в залата на общината, като в проекта за дневен ред са включени 24 точки.

Община Добричка с проектно предложение за изграждане на обучителен център по безопасност на движението

Община Добричка ще кандидатства с проектно предложение за изграждане на обучителен център по безопасност на движението за деца и ученици по подмярка „Подкрепа за публичното ползване в инфраструктура за отдих, туристическа ...

МИГ Добричка обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.2. свомр

Допустими кандидати за подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са Община Добричка, юридически лица с нестопанска цел - за дейности, свързани ...

Община Добричка ще кандидатства с проектни предложения за подобряване на инфраструктурата в 11 села

На провело се днес заседание на Добрички общински съвет, съветниците дадоха съгласието си община Добричка да кандидатства с проектни предложения № BG06RDNP001 - 19.098 МИГ Добричка по подмярка 19.2 – 7.2 „Инвестиции в създаването, ...

Сдружение МИГ Добричка обявява процедура за прием на проектни предложения по Подмярка 19.2-4.2. СВОМР

На основание Решения на Управителния съвет на сдружение МИГ ДОБРИЧКА от 15.08.2018г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ, Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-27/ 05.04.2018г. и Допълнително споразумение №РД50-27/16.07.2018г.