МИГ - Добричка подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ

МИГ - Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските ...

МИГ - Добричка организира еднодневно изложение за местни производители

МИГ - Добричка организира изложение за производители от МИГ –територията на Община Добричка.

Община Добричка ще финансира с 30000 лева МИГ - Добричка

Общинските съветници единодушно подкрепиха предложението на заместник-кмета Дико Иванов.

Спасена бе дейността на МИГ - Добричка

МИГ - Добричка е на водеща позиция сред действащите в страната общо 35 местни инициативни групи. Тя е на първо място по брой приключили проекти и по резултатност на бенефициентите и на второ по брой сключени договори и по размер на ...