МИРГ „Шабла- Каварна-Балчик“ с три отворени процедури за кандидатстване

С бюджет от 400 000 лв., по процедура BG14MFOP001-4.10-МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и аквакултури” ще се подкрепи развитието на преработващите предприятия чрез изграждането на нови и ...

Близо 6 млн. лева ще инвестира ЕНЕРГО-ПРО в електроразпределителната мрежа на област Добрич

УС на ЕНЕРГО-ПРО запозна кмета на Добрич с планираните инвестиции в мрежата на областта за 2022 г.

Монтираха модулни контейнери за обредни ритуали в гробищните паркове на две села в община Генерал Тошево

В гробищните паркове на селата Йовково и Сърнино вече са поставени модулни контейнери за обредни ритуали.

Агенцията за хора с увреждания финансира с до 10 000 лв. проекти на работодатели за заетост на хора с увреждания

До 10 000 лв. могат да получат работодателите за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Финансова подкрепа за земеделските стопани в общините Тервел и Крушари

На 8 февруари 2022 г., Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ стартира втори прием на проектни предложения по подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР.